Berušky

Třídní mail: beruskyvetrna@seznam.cz

Paní učitelky:

  • Jindřiška Budzelová
  • Dana Knoppová

Třídu BERUŠKY navštěvuje ve školním roce 2023/2024 celkem 24 dětí ve věku od 3 do 7 let.

Při své výchovné práci podporujeme individuální rozvoj dětí dle  jejich potřeb a možností, včetně speciálních vzdělávacích potřeb. Vycházíme z pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalosti jeho aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace. Velkou pozornost věnujeme rozvoji komunikačních schopností. Citlivě podněcujeme děti k učení a motivujeme k vlastnímu vzdělávacímu úsilí. Uplatňujeme metody prožitkové a učení hrou, podporujeme dětskou zvídavost podněcující radost z učení, potřebu objevovat nové, vytváříme podmínky pro duševní pohodu, pro rozvoj intelektu, řeči, poznávacích procesů, citů, vůle a tvořivosti. Podporujeme duševní pohodu dětí, zdravý životní styl a respektujeme přirozená práva a potřeby dětí.

Zaměřujeme se na environmentální výchovu, výtvarné činnosti a estetický rozvoj dětí. Ve třídě máme založené akvárium, o které se s dětmi staráme a pozorujeme. Máme vytvořený čtenářský koutek pro rozvoj čtenářské gramotnosti a komunikativních dovedností.

S dětmi navštěvujeme knihovnu, Středisko přírodovědců, keramiku, Baby basketbal, KD Poklad, planetárium, jezdíme na školní výlet. V mateřské škole nabízíme kroužek šachů, tvořivé dílničky pro děti a rodiče, bruslení, sbor Zvoneček.

Paní učitelka Dana Knoppová absolvovala vzdělávací program “Logopedický asistent – Primární logopedická prevence ve školství“,  „Pedagog jógy pro děti“, seminář „Vzdělávání dětí do tří let“ a „ Předčtenářské pregramotnosti“.

Paní učitelka Jindřiška Budzelová  absolvovala vzdělávací program „Vzdělávání logopedických preventistů“, „Diagnostika školní připravenosti“.